Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 7/10/2024

Welkom bij LinuxCapable! Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen uw gebruik van linuxcapable.com (de site"). Lees ze aandachtig door voordat u de website gebruikt.

1. Acceptatie van voorwaarden

Door de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”), inclusief eventuele beleidsregels of richtlijnen die door verwijzing zijn opgenomen. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden, mag u de Site niet bezoeken of gebruiken.

2. Gebruik van de site

De Site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en niet om professioneel advies of aanbevelingen te geven. De inhoud op de Site wordt aangeboden ‘zoals het is’, en wij geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de verstrekte informatie.

2.1 Verboden gebruik

U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van een andere partij zou kunnen verstoren. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig deel of kenmerk van de Site of andere systemen of netwerken die met de Site zijn verbonden.

3. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op de site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Linux Capable of zijn licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten op intellectueel eigendom.

3.1 Gebruiksbeperkingen

U mag de inhoud van de Site niet gebruiken of reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Links naar derden

De site kan links naar websites of bronnen van derden bevatten. Wij bieden deze links uitsluitend voor uw gemak aan en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van websites of bronnen van derden. Wij onderschrijven of aanvaarden geen aansprakelijkheid voor websites of bronnen van derden.

5. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Linux Capable aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of vervolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site of de op de Site verstrekte informatie. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Site.

6. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Linux Capable en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van de rechten van iemand anders.

7. Wijziging van voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, dus bekijk ze regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de Site worden geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we u hier laten weten dat deze zijn bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze eventueel gebruiken en openbaar maken.

8. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Staat/Land], zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.