Villkor

Senast uppdaterad: 2024-07-10

Välkommen till LinuxCapable! Dessa villkor (“Villkor”) styr din användning av linuxcapable.com (platsen"). Läs dem noggrant innan du använder webbplatsen.

1. Godkännande av villkor

Genom att gå in på eller använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor ("Villkoren"), inklusive alla policyer eller riktlinjer som införlivats genom referens. Om du inte håller med dessa villkor bör du inte komma åt eller använda webbplatsen.

2. Användning av webbplatsen

Webbplatsen är endast avsedd i informationssyfte och inte för att ge professionella råd eller rekommendationer. Innehållet på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och vi lämnar inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller lämpligheten hos den tillhandahållna informationen.

2.1 Förbjuden användning

Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och nöje. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon del eller funktion av webbplatsen eller andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen.

3. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, tillhör Linux Capable eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella lagar.

3.1 Användningsbegränsningar

Du får inte använda eller reproducera något av innehållet på webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

4. Tredjepartslänkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Vi tillhandahåller dessa länkar endast för din bekvämlighet och är inte ansvariga för innehållet eller riktigheten på tredje parts webbplatser eller resurser. Vi stöder eller tar inte på oss ansvar för tredje parts webbplatser eller resurser.

5. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Linux Capable hållas ansvarigt för några indirekta, tillfälliga, speciella, straff- eller följdskador som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen eller informationen som tillhandahålls på webbplatsen. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger vi oss allt ansvar avseende eventuella skador eller förluster som uppstår från eller i samband med dessa villkor eller webbplatsen.

6. Ersättning

Du samtycker till att hålla Linux Capable och dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen, ditt brott mot dessa villkor eller ditt brott mot någon annans rättigheter.

7. Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst, så läs dem ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vi att meddela dig här att de har uppdaterats så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och avslöjar den.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i [stat/land], utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

sv_SESvenska